Privacyverklaring - Krullaards Perfect Reset
Vragen of interesse? Neem contact op!

Privacyverklaring (AVG)

Deze privacyverklaring is van toepassing op Krullaards Perfect Reset. Krullaards Perfect Reset is bereikbaar via info@krullaardsperfectreset.com

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, een contactformulier of pijntest invult dan registreren wij persoonsgegevens van u in het KPR portaal en onze server welke met codes is afgesloten.

Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Dit zijn onder meer uw naam en contactgegevens en elk ander gegeven dat aan u gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer en locatiegegevens.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.
Wie is verwerking verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Krullaards Perfect Reset is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Krullaards Perfect Reset de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat Krullaards Perfect Reset verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving.
Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Krullaards Perfect Reset verzamelt en gebruikt de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:

* Verwerking in onze administratie

* Uw ingevulde gegevens worden gedeeld met Krullaards Perfect Reset locatie die voor u het dichtst bij ligt. Zij nemen z.s.m. contact met u op om uw klachten te bespreken en een afspraak in te plannen voor het intakegesprek

* Wanneer u aan de slag gaat met de behandeling gebruiken wij uw gegevens in het softwaresysteem van de desbetreffende KPR locatie.

 

 

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Volgens de wetgeving mag Krullaards Perfect Reset alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Krullaards Perfect Reset hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

  1. Na verkregen toestemming van betrokkenen;
  2. In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
  3. Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en       verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving).

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Krullaards Perfect Reset bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.
Welke gegevens verzamelen wij over patiënten?

Wij verzamelen alleen gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van onze taken. Dat zijn in ieder geval de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer, het geslacht en de aanmelddatum.
Hoe bewaren wij de gegevens?

Krullaards Perfect Reset voert administratie in het KPR portaal en de server. Dit houdt in dat deze gegevens beveiligd en gecodeerd opgeslagen worden op deze servers.
Wie hebben toegang tot die gegevens?

Werknemers van Krullaards Perfect Reset hebben toegang tot deze gegevens.

Verwerkingsregister

Doel                         Patiëntenadministratie

Beheerd door    Krullaards Perfect Reset

Betrokkenen      Patiënten van Krullaards Perfect Reset

* NAW

* Geslacht

* Aanmelddatum

* Geboortedatum

* Telefoonnummer

* E-mailadres

 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Bij het invullen van een pijntest of contactformulier bij Krullaards Perfect Reset worden van u een aantal persoonsgegevens gevraagd. Uiteraard wordt ervan uitgegaan dat de patiënt deze informatie naar waarheid heeft ingevuld.

Wat zijn uw privacy rechten?

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan: info@krullaardsperfectreset.com U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacy beleid.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@krullaardsperfectreset.com